تو یه دفتر که نمیدونم مال چه زمانی بوده،یه شعر کوتاه پیدا کردم

دفترُ انداختم دور...اما این باید یه جایی میموند


بیهوده شهر ها را

یک به یک جستجو میکنم.

تو را که در روزهای دور،

تو را که در تاریخ گم کرده ام،

در جغرافیا پیدا نخواهم کرد