خب منم بعد از هزاااار سال یه پست بذارم...


موضوع انشا:سال گذشته را چگونه گذراندیم:


والا خیلی بد نبود،خیلی خوبم نبود..هم اتفاقای خوب داشت هم بد...یه سری تصمیمای مهم گرفتم و انتخابای مهم کردم برای زندگیم که نمیدونم چه پیامدایی برام داره 

بزرگشون این که بار و بندیل وکالت رو بستم و آوردم تهران آلوده ی شما...

فراغت اسفند رو مطالعه کردم.کتابایی که دلم میخواست و نخونده بودم رو خوندم.امید به زندگیم از پارسال خیلی بیشتره و سال بعد رو خیلی بهتر میبینم

امیدوارم برای شما هم سال بهتری باشه

#۱۲_اسفند