و این رفتنی که مد شده... و این که بلاگ انگار نمیتونه وبلاگ نویسای قدیمی رو ارضا کنه

همه دارن دیلیت میکنن

بی خبر گرفتن از دوستی ... به قول اون دوست خواننده: گر هم گله ای هست، دگر حوصله ای...

هربار که میام بلاگ از رفتن یک نفرتون میترسم ... مواظب دوستامون باشیم ...