پدرم باد بود،

مادرم باران.

من به باد رفتم.
+شاعر ناشناس