#موتور #نوک_قله #شب #تنهایی #ترس #حقوق_تجارت #هدفون