اصلن برای یک پسر ، روزهای جمعه موتورسواری الزامی است...به خصوص عصر (البته در کنارش مقداری عقل هم لازم است که کارت به تک چرخ و این حرفها نکشد) ...

موتور جان دوستت دارم ... مردی هستی در نوع خودت