چه حسی داره وقتی شعرت همه جا به اسم علیرضا اذر منتشر بشه ؟

نامردی نیست؟زشت است که توی غزلش مرد بگرید
هربار که یک قافیه آورد بگرید

این هدیه ی عشق است به دیوانه که باید
با درد بخنداند و با درد بگرید

غربت فقط این است که شخصی وسط جمع
آرام بیاندیشد و خونسرد بگرید

زشت است که آدم دلش از هیچ بگیرد
زشت است که هر وقت هوس کرد بگرید

زشت است که شاعر وسط خواندن یک شعر
با آمدن واژه ی برگرد بگرید

زشت است، ولی زشت تر این است که عشقت
بر شانه ی یک آدم نامرد بگرید
+بد تر اینه که قدرت و نفوذی برای اثبات مالکیت معنوی خودت نداشته باشی ... بگی مال منه و کسی قبول نکنه

+شعر مال دوست صمیمیم سعید قلی نژاده


+ یه خریدی کردم که میشه گفت عبارت "غلط کردم!"رو دقیقا مناسب اون وضع کردن: