هیچوقت اخرای شب اسپرسو دارک نزنین... اونم دو تا شات!!!!!

اینم عاقبتش...ساعت3:35صبح ، فروغ با صدای من