یقین دارم تعداد مردای روسپی از زناش خیلی بیشتره ...

خیــــــــــــــــــــــــلی بیشتر+قضاوت بر اساس مشاهدات هر روزه و بر اساس چیزایی که چندین سال تو راهروهای دادگستری دیدم...