خاتون جان ! شنیده ام جواب رد داده ای! گفته ای این آسمان جل پادوی حجره ی پدرم است... به من نمی اید.
التفات کن خودت...بدون تو با خودم چه کنم خاتون؟ فی الحال لابد وقتی میخواهی به حجره ی ابوی سر بزنی باید بروم انطرف بازارچه که خاطرت مکدر نشود از دیدنم.انطرف بازارچه که مینشینم ،انگاری احمد شاهم...باید از انسوی ارس،ایرانم را به تماشا بنشینم...
وطنم را

#خاتونیسم+چاره ی عاشق اگر معشوق از او دل کند چیست؟