دلم میخواد دوباره اکواریوم گیاهیمو راه بندازم ... بخاطر سربازی مجبور شدم تعلیقش کنم ...حیف.با هر میلیمتری که گیاهام رشد میکردن حالم خوب میشد...اکسیژنی که از فتوسنتزشون به وجود میومدو چنان نفس میکشیدم که انگار هوای زلف یاره ...+گفتن نداره که روز اولش اینجوری بود و مدتها مراقبت به حالت عکس بالا درش اورد
+ من دیگه چیزی نمیگم از داستان سربازایی که هم سن خودم بودن ... هم درد خودم بودن...از هیچکی هم گله نمیکنم... روحشون شاد