وب روگا اول که فیلتر شده بود فک کردم اشتباه شده ...چون اتفاق خاصی که باعث فیلترشدن باشه نیفتاده بود تو وبش ...بیشتر نگران اینم که براش عواقب قضایی ایجاد کنن!!!!
اگر قرار بود فکر روگا فیلتر بشه باید گشت و افکار مقابلش رو هم فیلتر کرد !
کار زشتی بود فیلترینگش
حالا امروزم که رفتم ببینم چه خبره شده بود این: